Deklaracja dostępności - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji

Wstęp Deklaracji

Komenda Stołeczna Policji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17-04-2009.

Data ostatniej aktualizacji: 23-09-2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczony materiał filmowy nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Materiał został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo, niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z Decyzją nr 405/2020 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Stołecznej Policji - wyznaczono KOORDYNATORÓW ds. DOSTĘNOŚCI dla KSP i obiektów komórek organizacyjnych (w tym komisariaty specjalistyczne)

koordynator do spraw dostępności informacyjno – komunikacyjnej:

asp. szt. Tomasz Oleszczuk Wydział Komunikacji Społecznej KSP tel. 47 723 76 76, e-mail: tomasz.oleszczuk@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

sierż. szt. Jarosław Koczułap Wydział Teleinformatyki KSP tel. 47 723 20 42, e-mail: jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty użytkowane przez jednostki i komórki organizacyjne KSP):

Ewa Socha Wydział Administracyjno- Gospodarczego KSP tel. 47 723 74 47, e-mail: ewa.socha@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowane):

Jerzy Szulkowski Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 01 48, e-mail: jerzy.szulkowski@ksp.policja.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji wszelkich informacji udziela Jarosław Koczułap, e-mail: jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu (+48) 47 72 320 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wykaz obiektów Komendy Stołecznej Policji z opisem dostępności architektonicznej:

Siedziba Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek oraz poczekalnia znajdują się po prawej stronie od wejścia. Po lewej stronie od wejścia do biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KSP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KSP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windy. Toalety (dostępne również dla interesantów) znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Nowolipie 2, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku do biura przepustek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji ul. Waliców 15 w Warszawie

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z nazwą wydziału na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie przed wejściem znajduje się dzwonek przywoławczy po lewej stronie wideo-domofon. Po wejściu do budynku znajdują się schody. Na wprost schodów na ścianie umieszczony jest aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Po prawej stronie znajduje się oznaczony punkt obsługi interesanta oraz poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Budynek nie jest wyposażony w windy. Toaleta znajduje się po lewej stronie od wejścia do obiektu na pierwszej kondygnacji. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Waliców 15, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą ul. Wolska 174 w Warszawie

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z nazwą wydziału na gmachu budynku. Po wejściu do budynku są schody prowadzące do biura przepustek. W obiekcie nie ma aparatu telefonicznego pozwalającego na połączenie z policjantem lub pracownikiem Policji. Kontakt odbywa się za pośrednictwem dyżurnego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie obiektu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windy. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku w ilości po dwie. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na parkingu przy ul. Wolskiej 174,  nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.        

Wydział do Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji  ul. Wrzeciono 38 w Warszawie

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy. Tablica informacyjna z nazwą wydziału umieszczona jest od strony wewnętrznego parkingu na gmachu budynku. Na teren obiektu wchodzi się przez furtkę, przed którą umieszczony jest wideo-domofon. Po wejściu do obiektu po prawej stronie znajduje się biuro przepustek oraz poczekalnia. Interesanci przyjmowani są na parterze budynku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się na parterze budynku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami. Budynek nie jest wyposażony w windy. Toaleta (także dla interesantów) znajduje się na wprost od wejścia do budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Wrzeciono 38 nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Komisariaty Specjalistyczne:

Komisariat Rzeczny Policji  ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 w Warszawie

Wjazd na teren obiektu przez bramę, po lewej stronie od bramy znajduje się furtka z domofonem. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z nazwą jednostki na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie przed wejściem znajduje się dzwonek przywoławczy. Za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi wejściowe. Po prawej stronie od wejścia znajduje się biuro przepustek.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Budynek nie jest wyposażony w windy. Toaleta (także dla interesantów) znajduje się po lewej stronie od wejścia, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na parkingu przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Pozostałe Komisariaty Specjalistyczne:

  1. Komisariat Policji Metra Warszawskiego stacja metra Nowy Świat – Uniwersytet,
  2. Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie,
  3. Komisariat Kolejowy Policji, Al. Jerozolimskie 54 w Warszawie,

znajdują się w budynkach, które nie są administrowane przez Komendę Stołeczną Policji.

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 08.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Miklas-Dydo Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry