Deklaracja dostępności - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji

Wstęp Deklaracji

Komenda Stołeczna Policji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 17-04-2009.

Data ostatniej aktualizacji: 23-09-2020.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczony materiał filmowy nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Materiał został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo, niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgodnie z Decyzją nr 405/2020 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Stołecznej Policji - wyznaczono KOORDYNATORÓW ds. DOSTĘPNOŚCI dla KSP i obiektów komórek organizacyjnych (w tym komisariaty specjalistyczne). Na podstawie Decyzji nr 125/21 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 10 marca 2021 r. zmieniającej decyzję nr 405/2020 w sprawie powołania zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Stołecznej Policji - aktualny skład zespołu do spraw zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Stołecznej Policji jest następujący:

Przewodniczący zespołu:

mł. insp. Agata Malinowska - Pełnomocnik Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka tel. 47 723 70 82, e-mail: ochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

nadkom. Jarosław Florczak ekspert Wydziału Komunikacji Społecznej KSP tel. 47 723 76 76, e-mail: jaroslaw.florczak@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności cyfrowej:

sierż. szt. Jarosław Koczułap Wydział Teleinformatyki KSP tel. 47 723 20 42, e-mail: jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty użytkowane przez jednostki i komórki organizacyjne KSP):

Ewa Socha Wydział Administracyjno- Gospodarczego KSP tel. 47 723 74 47, e-mail: ewa.socha@ksp.policja.gov.pl

koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowlane):

Jerzy Szulkowski Wydział Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 01 48, e-mail: jerzy.szulkowski@ksp.policja.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji wszelkich informacji udziela Jarosław Koczułap, e-mail: jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu (+48) 47 72 320 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wykaz obiektów Komendy Stołecznej Policji z opisem dostępności architektonicznej:

Siedziba Komendy Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego i biuro przepustek. Biuro przepustek oraz poczekalnia znajdują się po prawej stronie od wejścia. Po lewej stronie od wejścia do biura przepustek znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie KSP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KSP (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Budynek posiada alternatywne wejście i jest wyposażony w windy. Toalety (dostępne również dla interesantów) znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Nowolipie 2, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie odbywa się wyłącznie za zgodą służby ochronnej.

Do budynku do biura przepustek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza w siedzibie Komendy Stołecznej Policji jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

 

Sekcja Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji, Al. Solidarności 126 w Warszawie – wyłącznie w sprawach doboru

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy na gmachu budynku od ulicy Al. Solidarności oraz tablicą informacyjną od wewnętrznej strony budynku. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia wraz z barierką. Po prawej stronie od wejścia w pomieszczeniu przejściowym znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia przejściowego i poruszają się po terenie pomieszczeń w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KSP (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które otwierają tylko osoby do tego upoważnione. W budynku, na parterze jest poczekalnia. Budynek nie jest wyposażony w windy.

Toaleta (dostępna dla interesantów) znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.

Obiekt nie posiada żadnych dedykowanych miejsc parkingowych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Komisariaty Specjalistyczne:

Komisariat Rzeczny Policji  ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 w Warszawie

Wjazd na teren obiektu przez bramę, po lewej stronie od bramy znajduje się furtka z domofonem. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z nazwą jednostki na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie przed wejściem znajduje się dzwonek przywoławczy. Za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi wejściowe. Po prawej stronie od wejścia znajduje się biuro przepustek.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Budynek nie jest wyposażony w windy. Toaleta (także dla interesantów) znajduje się po lewej stronie od wejścia, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na parkingu przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Komisariat Kolejowy Policji, Al. Jerozolimskie 54 w Warszawie

Siedziba komisariatu znajduje się na poziomie -1 w budynku Dworca Centralnego, który został wpisany do rejestru zabytków. Obiekt ten nie jest administrowany przez Komendę Stołeczną Policji. Zarządca dworca -PKP w celu ułatwienia dotarcia do obiektu oznaczył windy, schody ruchome, ścieżki naprowadzające.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do jednostki. Na terenie obiektu wchodzi się przez drzwi,  przy których umieszczony jest wideo domofon. Po wejściu na obiekt naprzeciwko znajduje się stanowisko kierowania, biuro przepustek. Przed biurem przepustek na ścianie po lewej stronie umieszczony jest aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji. Po prawej stronie biura przepustek znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się w obecności policjanta lub pracownika komisariatu.

Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie przy drzwiach wejściowych do komisariatu, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Połączenie z pomocą tłumacza języka migowego i systemu migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet ze stanowiska kierowania, biura przepustek.

Na terenie jednostki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komisariat Policji Metra Warszawskiego, Nowy Świat – Uniwersytet w Warszawie

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się w Warszawie na terenie stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet
(II linia metra, poziom -1 kondygnacja podziemna).

Dojście piesze do Komisariatu Policji Metra Warszawskiego możliwe jest od ulic: Świętokrzyska, Nowy Świat, Kubusia Puchatka, Czackiego; sąsiadujące ze stacją metra Nowy Świat – Uniwersytet skrzyżowania wyposażone są w sygnalizację dźwiękową, przejścia
z obniżonymi krawężnikami. Na ulicy Kubusia Puchatka znajdują się dwie windy, którymi można dostać się na poziom -1. Windy z komunikatami głosowymi posiadają oznaczenia brajlowskie, które znajdują się również przy przyciskach przywoławczych przy wejściach do wind. Dojazd do tutejszej jednostki możliwy jest również środkami transportu publicznego: autobusem - najbliższe przystanki autobusowe to zespoły przystankowe „Nowy Świat” oraz „Ordynacka”; metrem - stacja metra linii M2 Nowy Świat – Uniwersytet.

Dojazd samochodem do stacji metra ulicą Nowy Świat jest możliwy tylko dla posiadaczy Identyfikatorów TK.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną zamieszczoną na ścianie przy wejściu do jednostki Policji. Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do komisariatu znajduje się przycisk przywoławczy domofonu.

W holu głównym na wprost znajduje się recepcja obsługiwana przez służbę dyżurną, natomiast po lewej stronie poczekalnia. Interesanci mogą być obsłużeni przez służbę dyżurną przy stanowisku recepcyjnym lub w pokoju znajdującym się po lewej stronie obok recepcji.  Ponadto interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie, są odbierani z poczekalni
i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zamkiem kodowym.

Na terenie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego szerokość korytarzy oraz drzwi dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku. Ponadto w holu wejściowym,
po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego znajduje się na jednym poziomie,
w związku z czym na jej terenie nie ma dodatkowych wind, pochylni, platform dla osób poruszających się na wózkach oraz nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń naprowadzających osoby głuche czy słabosłyszące.

W pobliżu wejścia do stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet przy ulicy Czackiego oraz Kubusia Puchatka wydzielone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tj. Czackiego 3/5 (1 miejsce), Czackiego 21/23 (1 miejsce) oraz Kubusia Puchatka (1 miejsce).

Do siedziby Komisariatu Policji Metra Warszawskiego można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W tutejszej jednostce istnieje możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji za pomocą sieci Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie

Siedziba Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie oznaczona dużym napisem „POLICJA” umieszczonym na budynku oraz tablicą informacyjną z nazwą jednostki umiejscowioną nad głównym wejściem do siedziby komisariatu. Wejście główne do siedziby komisariatu znajduje się od strony ul. Żwirki i Wigury, do wejścia głównego prowadzą schody. Za drzwiami znajduje się wiatrołap, po prawej stronie od wejścia umiejscowiony jest domofon, a na wprost znajdują się drzwi prowadzące do punktu obsługi interesanta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu obsługi interesanta i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu obsługi interesanta do dalszej części komisariatu zabezpieczone jest drzwiami. Toaleta dla interesantów znajduję się na wprost od wejścia i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Schody przed wyjściem głównym przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się parking dla interesantów, miejsca dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel punktu obsługi interesanta nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie istnieje możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji przez Internet przejdź do strony Policja e-usługi.

Plan działania Komendy Stołecznej Policji na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 30 listopada 2020 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 r. - wersja w pliku PDF

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego stan na dzień 01.01.2021 r. - wersja tekstowa w pliku DOCX

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 05.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Miklas-Dydo Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry