Deklaracja dostępności - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Komenda Stołeczna Policji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Stołecznego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-04-17.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczony materiał filmowy nie posiada audiodeskrypcji (opisów głosowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku) oraz napisów. Materiał został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej nie jest dostępna cyfrowo, niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Próbując powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest koordynator ds. dostępności cyfrowej - mł. asp. Jarosław Koczułap z Wydziału Teleinformatyki KSP, adres poczty elektronicznej jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl. Kontaktować się można również dzwoniąc na numer telefonu (+48) 47 72 320 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Przed schodami pełniona jest służba ochronna przez policjanta. W hallu głównym znajduje się punkt kontroli ruchu osobowego oraz Punkt Obsługi Interesanta wraz z poczekalnią znajdującą się po prawej stronie od wejścia. Po lewej stronie od wejścia do Punktu Obsługi Interesanta znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z Punktu Obsługi Interesanta i poruszają się po terenie KSP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KSP (osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Obsługi Interesanta do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Budynek posiada alternatywne wejście i jest wyposażony w windy. Toalety (dostępne również dla interesantów) znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem, na parkingu od ul. Nowolipie 2, nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie odbywa się wyłącznie za zgodą służby ochronnej.

Do budynku do Punktu Obsługi Interesanta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel Punktu Obsługi Interesanta nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W Punkcie Obsługi Interesanta jest możliwość połączenia się z tłumaczem polskiego języka migowego online
Powyższa usługa jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji

W siedzibie budynku Komendy Stołecznej Policji od strony ul. Nowolipki znajduje się wejście dla interesantów Wydziału Postępowań Administracyjnych. Wejście oznaczone jest nazwą wydziału i informacją o przyjmowaniu interesantów. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd. Brak jest placu parkingowego. W hallu głównym znajduje się biuro obsługi interesantów. Personel biura obsługi interesantów nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci obsługiwani są w pokojach przyjęć interesantów, do których pobierają nr z biletomatu. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów oraz toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do biura obsługi interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W biurze obsługi interesanta nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Brak jest oznaczeń w alfabecie Brajla.

Sekcja Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji Al. Solidarności 126 w Warszawie
– wyłącznie w sprawach doboru

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy na gmachu budynku od ulicy Al. Solidarności oraz tablicą informacyjną od wewnętrznej strony budynku. Do wejścia głównego prowadzi pochylnia wraz z barierką. Po prawej stronie od wejścia w pomieszczeniu przejściowym znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia przejściowego i poruszają się po terenie pomieszczeń w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KSP (osoby wprowadzającej). Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które otwierają tylko osoby do tego upoważnione. W budynku, na parterze jest poczekalnia. Budynek nie jest wyposażony w windy.

Toaleta (dostępna dla interesantów) znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do wejścia głównego prowadzi pochylnia.

Obiekt nie posiada żadnych dedykowanych miejsc parkingowych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Komisariat Rzeczny Policji ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 w Warszawie

Wjazd na teren obiektu przez bramę, po lewej stronie od bramy znajduje się furtka z domofonem. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z nazwą jednostki na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Po prawej stronie przed wejściem znajduje się dzwonek przywoławczy. Za drzwiami znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi wejściowe. Po prawej stronie od wejścia znajduje się biuro przepustek.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Budynek nie jest wyposażony w windy. Toaleta (także dla interesantów) znajduje się po lewej stronie od wejścia, jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem na parkingu przy ul. Wybrzeże Szczecińskie 6 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.    

Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Komisariat Kolejowy Policji Al. Jerozolimskie 54 w Warszawie

Siedziba komisariatu znajduje się na poziomie -1 w budynku Dworca Centralnego, który został wpisany do rejestru zabytków. Obiekt ten nie jest administrowany przez Komendę Stołeczną Policji. Zarządca dworca PKP
w celu ułatwienia dotarcia do obiektu oznaczył windy, schody ruchome, ścieżki naprowadzające.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną przy wejściu do jednostki. Na terenie obiektu wchodzi się przez drzwi,  przy których umieszczony jest wideo domofon. Po wejściu na obiekt naprzeciwko znajduje się stanowisko kierowania, biuro przepustek. Przed biurem przepustek na ścianie po lewej stronie umieszczony jest aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać, aby połączyć się z funkcjonariuszem lub pracownikiem Policji. Po prawej stronie biura przepustek znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się w obecności policjanta lub pracownika komisariatu.

Toaleta dla interesantów znajduje się po lewej stronie przy drzwiach wejściowych do komisariatu, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Połączenie z pomocą tłumacza języka migowego i systemu migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet ze stanowiska kierowania, biura przepustek.

Na terenie jednostki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komisariat Policji Metra Warszawskiego, Nowy Świat – Uniwersytet w Warszawie

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się
w Warszawie na terenie stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet
(II linia metra, poziom -1 kondygnacja podziemna).

Dojście piesze do Komisariatu Policji Metra Warszawskiego możliwe jest od ulic: Świętokrzyska, Nowy Świat, Kubusia Puchatka, Czackiego; sąsiadujące ze stacją metra Nowy Świat – Uniwersytet skrzyżowania wyposażone są w sygnalizację dźwiękową, przejścia z obniżonymi krawężnikami. Na ulicy Kubusia Puchatka znajdują się dwie windy, którymi można dostać się na poziom -1. Windy z komunikatami głosowymi posiadają oznaczenia brajlowskie, które znajdują się również przy przyciskach przywoławczych przy wejściach do wind. Dojazd do tutejszej jednostki możliwy jest również środkami transportu publicznego: autobusem - najbliższe przystanki autobusowe to zespoły przystankowe „Nowy Świat” oraz „Ordynacka”; metrem - stacja metra linii M2 Nowy Świat – Uniwersytet.

Dojazd samochodem do stacji metra ulicą Nowy Świat jest możliwy tylko dla posiadaczy Identyfikatorów TK.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną zamieszczoną na ścianie przy wejściu do jednostki Policji. Po prawej stronie przy drzwiach wejściowych do komisariatu znajduje się przycisk przywoławczy domofonu.

W holu głównym na wprost znajduje się recepcja obsługiwana przez służbę dyżurną, natomiast po lewej stronie poczekalnia. Interesanci mogą być obsłużeni przez służbę dyżurną przy stanowisku recepcyjnym lub w pokoju znajdującym się po lewej stronie obok recepcji.  Ponadto interesanci nie poruszają się po obiekcie samodzielnie, są odbierani z poczekalni i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest zamkiem kodowym.

Na terenie Komisariatu Policji Metra Warszawskiego szerokość korytarzy oraz drzwi dostosowana jest dla osób poruszających się na wózku. Ponadto w holu wejściowym, po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się toaleta dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Siedziba Komisariatu Policji Metra Warszawskiego znajduje się na jednym poziomie,
w związku z czym na jej terenie nie ma dodatkowych wind, pochylni, platform dla osób poruszających się na wózkach oraz nie ma pętli indukcyjnych ani innych urządzeń naprowadzających osoby głuche czy słabosłyszące.

W pobliżu wejścia do stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet przy ulicy Czackiego oraz Kubusia Puchatka wydzielone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tj. Czackiego 3/5 (1 miejsce), Czackiego 21/23 (1 miejsce) oraz Kubusia Puchatka (1 miejsce).

Do siedziby Komisariatu Policji Metra Warszawskiego można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W tutejszej jednostce istnieje możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji za pomocą sieci Internet, należy przejść do strony Policja e-usługi.

Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie, ul. Żwirki i Wigury 1
w Warszawie

Siedziba Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie oznaczona dużym napisem „POLICJA” umieszczonym na budynku oraz tablicą informacyjną z nazwą jednostki umiejscowioną nad głównym wejściem do siedziby komisariatu. Wejście główne do siedziby komisariatu znajduje się od strony ul. Żwirki i Wigury, do wejścia głównego prowadzą schody. Za drzwiami znajduje się wiatrołap, po prawej stronie od wejścia umiejscowiony jest domofon, a na wprost znajdują się drzwi prowadzące do punktu obsługi interesanta.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu obsługi interesanta i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu obsługi interesanta do dalszej części komisariatu zabezpieczone jest drzwiami. Toaleta dla interesantów znajduję się na wprost od wejścia i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Schody przed wyjściem głównym przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem przy ul. Żwirki i Wigury znajduje się parking dla interesantów, miejsca dla osób niepełnosprawnych nie są wyznaczone.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Personel punktu obsługi interesanta nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie istnieje możliwość skorzystania z systemu porozumiewania się za pomocą języka migowego online. Połączenie z Policją za pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online w jednostce Policji przez Internet przejdź do strony Policja e-usługi.


Koordynatorzy do spraw dostępności w Komendzie Stołecznej Policji:

  1. koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej: mł. asp. Piotr Krat z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP tel. 47 723 03 86, e-mail: piotr.krat@ksp. policja.gov.pl
  1. koordynator do spraw dostępności cyfrowej: mł. asp. Jarosław Koczułap z Wydziału Teleinformatyki KSP tel. 47 723 20 42, e-mail: jaroslaw.koczulap@ksp.policja.gov.pl
  1. koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty użytkowane): Pani Ewa Socha z Wydziału Administracyjno-Gospodarczy KSP tel. 47 723 74 47, e-mail: ewa.socha@ksp.policja.gov.pl
  1. koordynator do spraw dostępności architektonicznej (obiekty budowlane): Pan Roman Bogacki z Wydziału Inwestycji i Remontów KSP tel. 47 723 38 31, e- mail: roman.bogacki@ksp.policja.gov.pl 

 

Metryczka

Data publikacji : 20.04.2023
Data modyfikacji : 20.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół do spraw dostępności w Komendzie Stołecznej Policji
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry