Dostęp do informacji publicznej - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KSP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na adres Komendy Stołecznej Policji, listem tradycyjnym lub elektronicznym. 

 

 

Komenda Stołeczna Policji

ul. Nowolipie 2
00-150 Warszawa
e-mail: kancelaria@ksp.policja.gov.pl
 
 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej  nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą.
W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 

 

 

 

 

 

 


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.11.2016
Data modyfikacji 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba udostępniająca informację:
Komenda Stołeczna Policji Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata HARA
do góry