Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

ZASÓB ARCHIWALNY

Archiwum Komendy Stołecznej Policji posiada w swoim zasobie dokumentację niearchiwalną oraz materiały archiwalne byłej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych obejmujące lata 1955-1990 oraz materiały komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Działalność archiwalna prowadzona jest również w składnicach akt funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz registraturach komórek organizacyjnych komendy.

Zgodnie z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 18 grudnia 1998 roku materiały jednostek Milicji Obywatelskiej
za okres do dnia 14 grudnia 1954 r oraz innych organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy, w tym Służby Bezpieczeństwa, pozostają we właściwości Instytutu Pamięci Narodowej.

Dokumentacja powstająca w toku działania jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, ze względu na wartość uzasadniającą potrzebę trwałego lub czasowego jej przechowywania, kwalifikowana jest do kategorii „A” lub „B”. Do kategorii „A” zalicza się dokumentację posiadającą znaczenie historyczne. Dokumentacja ta stanowi część składową narodowego zasobu archiwalnego i nosi nazwę materiałów archiwalnych. Materiały archiwalne przechowywane są trwale i nie podlegają brakowaniu. Do kategorii „B” zalicza się dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI

Zgodnie z Zarządzeniem nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej
w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16 poz. 95 z póżn. zm) jednym z zadań Archiwum Komendy Stołecznej Policji jest udostępnianie dokumentacji niearchiwalnej. Poza procedowaniem udostępnień akt do celów służbowych (np. Policji, MSWiA) oraz na rzecz prokuratorów, sądów, ABW i innych uprawnionych podmiotów, udostępnienia realizowane są w związku z wnioskami innych podmiotów oraz osób fizycznych. W przypadku materiałów stanowiących dokumentację niearchiwalną udostępnienie następuje poprzez:

1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;

2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;

3)  przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;

4) wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierającego:

1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji -jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

3) wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;

4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

 

Wnioski o udostępnienie należy kierować na adres:

Naczelnik

Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum

Komendy Stołecznej Policji

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa


tel. 47 72 37788

fax 47 72 38797

Do udostępniania akt zastosowanie mają miedzy innymi przepisy ustawy o Policji i przepisy wykonawcze, przepisy o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie materiałów archiwalnych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych z dnia 22 czerwca 2011 r. (Dz.U. Nr 196, poz. 1161) wydane na podstawie art. 17 ust 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2022
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry