Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych

ZASÓB ARCHIWALNY

Archiwum Komendy Stołecznej Policji posiada w swoim zasobie materiały Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych obejmującej lata 1955 – 1990 oraz materiały wytworzone przez komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji, począwszy od roku 1990.
Dokumenty wytworzone w latach 1944-1954 oraz dokumenty wytworzone przez byłą Służbę Bezpieczeństwa zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Działalność archiwalną prowadzą również jednostki podległe KSP, gdzie powołane zostały składnice akt oraz registratury.

DOKUMENTACJA PRZECHOWYWANA W ARCHIWUM KSP PODLEGA UDOSTĘPNIENIU DO CELÓW:

 •     służbowych uprawnionym podmiotom,
 •     naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.


Akta znajdujące się w archiwach i składnicach akt, mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.
Dokumentacja podlega udostępnieniu, jeśli nie zawiera wiadomości stanowiących informację niejawną i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 
WNIOSKI O UDOSTĘPNIENIE AKT NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:
 
Naczelnik
Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum
Komendy Stołecznej Policji
 
00-150 Warszawa
ul. Nowolipie 2
 
tel.: +48 22-603-77-88
fax.: +48 22-603-87-97
 
 
Dokumentacja archiwalna kategorii „A” – jest to dokumentacja posiadająca historyczne znaczenie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i naukowe. Dokumentacja kat. „A” przechowywana jest trwale i nie podlega brakowaniu (zniszczeniu).
 
Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

 • umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach Archiwum,
 • przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.


Dokumentacja niearchiwalna kategorii „B” – jest to dokumentacja, niearchiwalna (nie podlega wieczystemu przechowywaniu) o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu (zniszczeniu).

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

 • umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
 • przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt.AKTA UDOSTĘPNIA SIĘ NA PODSTAWIE PISEMNEGO WNIOSKU PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWIERAJĄCEGO:
 

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 • wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów,
 • w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.


 
Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
 • zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno–rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.


 
Udostępnienie akt i uwierzytelnionych kserokopii z tych akt nie zawierających informacji niejawnych, udostępnia się za zgodą Komendanta Stołecznego Policji.
Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Akta udostępnia się w siedzibie Archiwum, w obecności pracownika Archiwum, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Archiwum wydaje również zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów.
 
Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:
 

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz.173),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz.U. z 2011r. Nr 123, poz.698 i Nr 171, poz. 1016),
 • Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz. KGP Nr16, poz.95 z póżn. zm.).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 07.09.2015
Data modyfikacji 29.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum KSP
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata HARA Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry