W Komendzie Stołecznej Policji działalność kontrolną prowadzi Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji

Zadania realizowane przez Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji w 2022 roku:

I KONTROLE

W 2022 roku Wydział Kontroli KSP przeprowadził łącznie 30 kontroli w trybie zwykłym, w 30 jednostkach i komórkach organizacyjnych KSP, w tym:

- 17 kontroli realizowano na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224).

- 13 kontroli realizowano na podstawie wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 roku (Dz. Urz. MSW z 2012 r., poz. 43, ze zm.), wprowadzonych do stosowania w Komendzie Stołecznej Policji decyzją nr 319 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 października 2012 roku w sprawie stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organ lub jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych  (Dz. Urz. KGP z 2012 r., poz. 55, ze zm.).

II POSTĘPOWANIE SKARGOWE

W 2022 r. w garnizonie stołecznym Policji rozpatrzono 828 skarg i wniosków, z czego 796 załatwiono we własnym zakresie, a pozostałe przekazano do załatwienia jednostkom lub komórkom organizacyjnym Policji poza garnizon stołeczny Policji.

Ponadto zarejestrowano wpływ 1895 pism o charakterze innym niż skargi (listy, zapytania, prośby o udzielenie informacji, itp.), którym nadano stosowny bieg.

W omawianym okresie przyjęto 697 interesantów, którym udzielano informacji w zakresie podnoszonych problemów bądź przyjmowano skargi lub wnioski.

Potwierdzalność zarzutów zawartych w skargach rozpatrzonych w garnizonie stołecznym Policji kształtowała się na poziomie 9,1 %, a więc wyższym niż w roku poprzednim.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2023
Data modyfikacji : 23.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kontroli KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry