Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy pomocniczych, robotniczych, obsługi (poza Służbą Cywilną)

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej: sekretarka w Wydziale Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji

OGŁOSZENIE O NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA

NIEBĘDĄCEGO CZŁONKIEM KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 

STANOWISKO: sekretarka

liczba stanowisk pracy: 1

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KSP: Wydział Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji Sekcja IV

WYMIAR ETATU: pełny

GODZINY PRACY: godzina rozpoczęcia 8.00 godzina zakończenia 16.00

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. Planowanie spraw bieżących i właściwa organizacja pracy sekretariatu.

 2. Przyjmowanie i przedkładanie do dekretacji Kierownictwa Wydziału wszelkiej korespondencji wpływającej do wydziału.

 3. Przygotowywanie korespondencji do wysłania.

 4. Prowadzenie dzienników korespondencyjnych.

 5. Prowadzenie dziennika przepisów.

 6. Obsługa urządzeń biurowych.

 7. Obsługa poczty internetowej.

 8. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji przepisów prawnych (w tym wydanych przez KSP, KGP).

 9. Sporządzanie listy obecności pracowników wydziału oraz nanoszenie w niej zmian dot. urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji.

 10. Prowadzenie:

 • ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy,

 • ewidencji pobieranych kluczy do pomieszczeń wydziału,

 • ewidencji delegacji służbowych pracowników wydziału,

 • ewidencji nadgodzin,

 • rejestru wniosków o zaliczkę,

 • ewidencji wniosków kosztów dojazdów do służby,

 • ewidencji wniosków dopłat do wypoczynku,

 • ewidencji wniosków o refundację zakupu okularów.

 1. Łączenie rozmów telefonicznych z wybranymi abonentami na prośbę Kierownictwa Wydziału.

 2. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy policjantów i pracowników zgodnie z okresem Rozliczeniowym.

 3. Załatwianie i realizacja spraw ogólno - organizacyjnych zleconych przez przełożonych.

 4. Bieżące aktualizowanie resortowych numerów telefonów i faksów.

 5. Przestrzeganie tajemnicy prawnie chronionej.

 6. Przestrzeganie ustalonego w Komendzie Stołecznej Policji czasu pracy, porządku i regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych regulacji zarządzeń i procedur obowiązujących na stanowisku.

 7. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa związanych z realizowanym zakresem czynności.

 8. Sumienne i staranne wykonywanie pracy i stosowanie poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 9. Realizacja zadań wynikających z zakresu czynności w sposób oszczędny i racjonalny.

 10. Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości, sprawności i terminowości wykonywania przydzielanych zadań.

 11. Dbałość o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 12. Przestrzeganie zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym udział w wymaganych szkoleniach z tego zakresu.

 13. Dbałość o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.

 14. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem.

 15. Poddawanie się badaniom lekarskim: wstępnym, okresowym, kontrolnym, innym wymaganym i stosowanie się do wskazań lekarskich.

 16. Niezwłoczne zawiadamianie przełożonych o zauważonym w „Komendzie” wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

 17. Niezwłoczne pisemne informowanie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KSP - o zmianie danych, niezbędnych do dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz danych w Systemie Wspomagania Obsługi Policji, m.in. stan cywilny i rodzinny, stopień niepełnosprawności, adres zameldowania/zamieszkania do korespondencji, decyzja o przyznaniu emerytury/renty oraz innych zmianach, które mogą mieć wpływ na zakres praw i obowiązków pracownika.

 18. Niezwłoczne powiadomienie przełożonego o zniszczeniu lub zagubieniu dokumentów służbowych.

 19. Niezwłoczne pisemne powiadomienie Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji o zniszczeniu lub zagubieniu legitymacji pracowniczej.

 20. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

 21. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywania koleżeńskiego stosunku współpracownikom.

 22. Zadanie dodatkowe: realizacja zadań związanych z organizacją zabezpieczenia logistycznego akcji/operacji policyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie

 • umiejętności: sumienność, operatywność, obowiązkowość, dokładność

 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • wykształcenie wyższe

 • znajomość przepisów kodeksu pracy oraz aktów prawnych w zakresie prawa pracy, umiejętność organizacji pracy, znajomość obsługi urządzeń biurowych, komunikatywność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność formułowania wypowiedzi.

 • doświadczeniew pracy na podobnym stanowisku

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV*

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta Stołecznego Policji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

*CV powinno zawierać następujące informacje: imię/imiona i nazwisko kandydata, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku na które prowadzony jest nabór.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 07.07.2022 r.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: p. Aneta Archicińska-Salwin Wydziału Zaopatrzenia KSP, tel. 47 723 30 68

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wydział Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33 02-336 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „sekretarka Sekcjał IV Wydziału Zaopatrzenia KSP”

 

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE I PREMIA REGULAMINOWA:

wynagrodzenie zasadnicze 2 980,06 zł. + 16,22% premii + dodatek za wysługę lat przysługujący po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl.

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji.

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

 • Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4. prawo do usunięcia danych osobowych,

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2. art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: bip.ksp.policja.gov.pl w zakładce DANE OSOBOWE.

 

INNE INFORMACJE:

Zatrudnienie pracownika w Komendzie Stołecznej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Decyduje data stempla pocztowego.


 

Metryczka

Data publikacji : 23.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Lewicka
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Lewicka Wydział Kadr KSP
do góry