Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Czas na rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie

Czas na rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie

Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Do wezwania dołącza się pouczenie, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Czas na rozpatrzenie przez podmiot zobowiązany wniosku o ponowne wykorzystywanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 21.6 i 22)

Metryczka

Data publikacji 09.11.2016
Data modyfikacji 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Popławska Gabinet Komendanta Stołecznego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Popławska
do góry