Infornacje ogólne - Informacje ogólne - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2020 r. poz. 265, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4. ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje wymagane w służbie cywilnej,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Stołeczny Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Stołecznej Policji (KSP). Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w siedzibie urzędu ul. Nowolipie 2, al. Solidarności 126 w miejscu powszechnie dostępnym, w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów http://bip.kprm.gov.pl

Dokumenty należy składać: bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, al. Solidarności 126, 01-195 Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty, z dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie numeru oferty pracy.

Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż
10 dni, a dla ogłoszeń o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej  – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 • określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych, informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru, skład komisji przeprowadzającej nabór.

Informacje o wyniku naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI:

 • oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
 • oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna (brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznych podpisów pod dokumentami
  i oświadczeniami.
 • osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego
  w ogłoszeniu wykształcenia lub kwalifikacji.

SEKCJA DS. DOBORU WYDZIAŁU KADR KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI ŻYCZY POWODZENIA WSZYSTKIM KANDYDATOM ZGŁASZAJĄCYM SIĘ DO NABORU

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM TELEFONU: 47-72-324-52

Metryczka

Data publikacji : 01.10.2020
Data modyfikacji : 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry