Ogłoszenia o wolnym stanowisku w korpusie służby cywilnej: starszy inspektor ds. dokumentacji audytowej i obsługi kancelaryjnej zespołu w Zespole ds. Audytu Wewnętrznego KSP nr ref. ZAW-10/XI/21

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
00-150 Warszawa Ul. Nowolipie 2
 
Ogłoszenie nr 88342 / 26.11.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Do spraw: dokumentacji audytowej i obsługi kancelaryjnej zespołu w Zespole ds. Audytu Wewnętrznego

#administracja publiczna
 
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
 
Czym będziesz się zajmować
 
Osoba na tym stanowisku:
 • Przechowuje i porządkuje zgodnie z procedurą audytową zbiory dokumentacji zgromadzonej przez audytora wewnętrznego w trakcie zadań audytowych,
 • Przygotowuje na podstawie sprawozdań z zadań audytowych zestawienia zawartych w nich zaleceń,
 • Przyjmuje, rejestruje, przechowuje i wysyła dokumenty jawne zespołu oraz sporządza wykazy spraw niezałatwionych,
 • Uczestniczy w przygotowaniu sprawozdań z wykonania planu audytu poprzez sporządzanie zestawień rozliczających czas pracy poświęcony na zadania audytowe wykorzystując ewidencję prowadzoną przez audytora wewnętrznego,
 • Przygotowuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych oraz sporządza spisy dokumentacji archiwalnej,
 • Prowadzi ewidencję rzeczowych składników majątku oraz dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu i wyposażenia będącego w użytkowaniu zespołu oraz monitoruje stan użytkowanego sprzętu i mienia,
 • Przygotowuje skierowania na badania lekarskie, wprowadza dane z orzeczeń lekarskich do systemu i prowadzi ewidencję wydanych skierowań oraz monitoruje terminowość w sprawach profilaktycznej opieki zdrowotnej,
Kogo poszukujemy
 
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w pracy biurowej
 • Znajomość aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w sprawie: - instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; - jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji,
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Komunikatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia akt jawnych,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych w zakresie działu VI
Co oferujemy
 
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Możliwość korzystania z Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Dobra lokalizacja
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska prac
Warunki pracy
 

Praca administracyjno-biurowa, monotonia pracy, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe informacje
 
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 •  UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.
 • Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,9000 kwoty bazowej (Wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej . Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). Dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANYCH OFERT, SPRAWDZIAN WIEDZY MERYTORYCZNEJ, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
 

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia w zakresie prowadzenia akt jawnych
 

Aplikuj

do 6 grudnia 2021

na adres:


Sekcja ds. Doboru
Wydział Kadr
Komenda Stołeczna Policji
Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa;
bezpośrednio bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy ZAW-10/XI/21"

 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 72 324 52
 • Dokumenty należy złożyć do: 06.12.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Stołeczny Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ksp.policja.gov.pl
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Stołeczna Policji
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Lewicka
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kober Wydział Kadr KSP
do góry