Procedury kontrolne stosowane podczas kontroli przedsiębiorców posiadających koncesję w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Procedury kontrolne

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na podstawie koncesji w zakresie wytwarzania towarów koncesjonowanych tj. materiałów wybuchowych broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, świadczenia usług rusznikarskich oraz obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Kontrolę działalności gospodarczej koncesjonowanej organ kontrolny może przeprowadzić w dwóch trybach tj.:  

KONTROLA PLANOWA:

Podstawa prawna - art. 123 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1650 ze zm.), i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).

KONTROLA DORAŹNA:

Podstawa prawna - art. 123 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1650 ze zm.), i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY CZYNNOŚCI KONTROLNYCH OBEJMUJE:

Komendant Wojewódzki Policji / Komendant Stołeczny Policji dokonuje kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej, oceny wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego, w odniesieniu do wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na podstawie koncesji, w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, świadczenia usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji posiadający pisemne upoważnienia Komendanta Stołecznego Policji do przeprowadzenia kontroli wydane na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.).

PISEMNE ZAWIADOMIENIE PRZEDSIĘBIORCY O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI:

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem kontroli zawiadamiany jest pisemnie przez organ kontrolny zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 48 ust. 11 ww. ustawy.

CZYNNOŚCI KONTROLNE:

  • doręczenie upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnione (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.),
  • analiza stanu faktycznego pod kątem prawidłowości prowadzonej działalności koncesjonowanej.

POSTĘPOWANIE POKONTROLNE:

  •  sporządzenie protokołu kontroli,
  •  pozostawienie jednego egzemplarza protokołu kontrolowanemu przedsiębiorcy,
  •  wydanie zaleceń pokontrolnych,
  •   ewentualne przekazanie dokumentacji z kontroli do właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji celu wszczęcia postępowania przygotowawczego w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów karnych,
  • ewentualne przekazanie dokumentacji z kontroli do organu koncesyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dających podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia koncesji.

 

Metryczka

Data publikacji : 27.01.2023
Data modyfikacji : 27.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry