Rejestry i ewidencje - Komenda Stołeczna Policji

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że wydaje następujące zaświadczenia po wcześniejszym wypełnieniu wniosku/podania i złożeniu w siedzibie mieszczącej się przy ul. Waliców 15 w Warszawie:

 

1. Zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego

Informujemy, iż zgodnie z art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328, z późn. zm.) – „Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w każdej jednostce organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne”.

Na terenie garnizonu warszawskiego informację taką można uzyskać w Komendach Rejonowych Policji, Komendach Powiatowych Policji  lub Komisariatach Policji

Osoby posiadające profil zaufany mogą dokonać sprawdzenia punktów on-line za pomocą usługi systemu CEPiK2.0 na stronie obywatel.gov.pl

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że aby uzyskać zaświadczenie o liczbie punktów wpisanych do ewidencji należy wypełnić wniosek/podanie o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego (wzór do pobrania poniżej) i złożyć w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa zainteresowanego, konieczne jest dostarczenie pisemnego upoważnienia.

Do wniosku/podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, a w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo trzeba dokonać opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo w kwocie 17 zł na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytułem „zaświadczenie o liczbie punktów” / „pełnomocnictwo”

Opłaty nie uiszcza się w przypadku, kiedy zostało ono udzielone:

 • małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • jeśli sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS.

Wnioski można składać w dniach:

 • poniedziałek               w godz. 10.00-18.00
 • wtorek                         w godz. 9.00-15.00
 • środa                           w godz. 9.00-15.00
 • czwartek                     w godz. 9.00-15.00
 • piątek                          w godz. 9.00-15.00

Informacja ustna o liczbie punktów wpisanych do ewidencji udzielana jest bezpłatnie osobie zainteresowanej (za okazaniem dowodu osobistego) w wymienionych wyżej godzinach i dniach.

 

2. Zaświadczenie ze zdarzenia drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji informuje, że osoba fizyczna  lub instytucja niebędąca zakładem ubezpieczeń może uzyskać zaświadczenie ze zdarzenia drogowego (wzór do pobrania poniżej). Należy wypełnić wniosek/podanie o wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym i złożyć w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu nie jest wnioskodawca wraz z wnioskiem/podaniem należy dostarczyć umowę leasingową lub inny dokument zezwalający na użytkowanie pojazdu.

Wniosek/podanie o wydanie zaświadczenia musi spełniać wymogi wskazane w art. 63 KPA oraz zawierać odpowiednie uzasadnienie, które jest konieczne by organ mógł stwierdzić czy dopuszczalne jest udostępnienie danych.

Do wniosku/podania należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 zł, a w przypadku działania przez pełnomocnika, dodatkowo trzeba dokonać opłaty skarbowej za każde pełnomocnictwo w kwocie 17 zł na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

tytułem „zaświadczenie o zdarzeniu drogowym” / „pełnomocnictwo”

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłaty nie uiszcza się w przypadku, kiedy zostało ono udzielone:

 • małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 • jeśli sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG albo do KRS.

Jednocześnie WRD KSP informuje, że aby uzyskać kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony dokumentu na ww. konto.

Wnioski można składać w

 • poniedziałek              w godz. 10.00-18.00
 • wtorek                        w godz. 9.00-15.00
 • środa                          w godz. 9.00-15.00
 • czwartek                     w godz. 9.00-15.00
 • piątek                         w godz. 9.00-15.00

Wydawanie zaświadczeń odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości osoby wnioskującej w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji  ul. Waliców 15, 00-865 Warszawa, niezwłocznie lub w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku/podania.

W celu uzyskania zaświadczenia w innej jednostce Policji - wpłatę należy uiścić na konto właściwe dla danej jednostki .

 

3. Zaświadczenie o zatrzymaniu dowódu rejestracyjnego (wzór wniosku do pobrania poniżej).

 

 

Metryczka

Data publikacji : 27.02.2024
Data modyfikacji : 27.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Stołeczna Policji
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Ruchu Drogowego KSP
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz Gabinet KSP
Osoba modyfikująca informację:
Elżbieta Sandecka-Pultowicz
do góry